ဥပမာ - 09455500440

- ပထမဆုံး သုံးစွဲသူများ အခမဲ့ (၇)ရက်။
- ထို့နောက် တစ်ရက် ၁၅၈ ကျပ်။
- ဝန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်လိုပါက 'အခြား' မှ ပယ်ဖျက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
- အကူအညီရယူရန် CALL - 09899840007 ,106 ။